Asociaţia Turistică Peștera - Padina

 

- reprezintă, promovează, apără și susține interesele economice, tehnice, profesionale și juridice ale membrilor săi, susținând libertatea de acțiune a acestora in scopul dezvoltării și eficientizării activității acestora.

- propune și sustine inițiative ale autorităţilor publice necesare menținerii si dezvoltării activității turistice în zona Peştera-Padina din Moroeni-Dâmboviţa.

- participă în mod activ la dezbaterile publice incă din faza de realizarea a documentațiilor urbanistice PATJ/PUG/PUZ și a planului de management al Parcului Natural Bucegi și urmărește respectarea cu strictete a prevederilor acestora.

- realizarea și aprobarea de către autoritățile publice competente a unui master plan de dezvoltare turistică a zonei montane din localitatea Moroeni, urmărirea respectării cu strictete a prevederilor acestuia.

- identificarea proiectelor din cadrul master planului in care Asociatia poate juca un rol activ

- participarea activă la ședințele de dezbatere publică ale Parcului Natural Bucegi, Autoritătile de Mediu, Consiliului Județean Dâmbovița, Consiliului Județean Prahova, Consiliului Județean Brașov, Consiliului Local Moroeni.

- promovează concurența loială în conditiile legii, în scopul asigurării de șanse egale fiecaruia dintre membri.

- desemnează, in condițiile legii, reprezentanți la negocierea și incheierea unor tratative și acorduri în relațiile cu autoritățile publice sau cu alți parteneri publici sau privați.

- informează opinia publică și instituțiile statului asupra problemelor, dezideratelor și revendicarilor Asociaţiei.

- asigură pentru membrii săi informații, facilitarea de relații între aceștia, precum și cu alte organizatii, promovarea progresului managerial, servicii de consultantă și asistentă de specialitate, inclusiv in domeniul formării forței de muncă.

- informarea membrilor Asociaţiei despre modificările legislative din domeniul turismului.

- acordă ajutor și credit mutual membrilor săi.

- combate prejudiciile cauzate membrilor, prin aplicarea abuziva a unor prevederi legale scoase din context sau a unor masuri administrative, precum si fenomenele de concurentă neloială.

- incurajează invățământul profesional și contribuie la cresterea nivelului de calificare profesională în turism, prin dezvoltarea de activități de formare, evaluare și certificare de personal.

- identifică resursele financiare, inclusiv programe de finanţare a unor proiecte noi ori a celor deja existente din domeniul turismului.

- identifică programe care să sustină financiar activitătile Asociației prin accesarea de fonduri europene și/sau guvernamentale și/sau private(BERD etc).

- oferirea de asistenţă tehnică şi/sau consultanţă după caz, pentru redactarea, implementarea și monitorizarea proiectelor din domeniul turismului, a documentațiilor tehnice și a cererilor de finanțare atât pentru propriul beneficiu cât şi în beneficiul membrilor, la cererea scrisă a acestora, precum şi în beneficiul altor persoane fizice sau juridice la solicitarea acestora;

- atragerea şi facilitarea investiţiilor în turism;

- protejarea, conservarea şi întreţinerea mediului înconjurător , patrimoniului cultural, istoric şi turistic din zonă.

- veghează ca activitatea în domeniul turismului să fie exercitată numai de către persoane fizice sau juridice care posedă licență de turism eliberată de organele legale.

- susține prin reprezentantii săi aleși de Adunarea Generală, interesele membrilor și ale turismului în general față de institutiile statului și față de celelalte organisme cu atributii in domeniu.

- activează în organismele și in comisiile autoritătilor de profil ale statului pentru acordarea, refuzul, retragerea sau suspendarea autorizațiilor/licentelor privind activitățile în turism.

- participarea în calitate de acționar la parteneriatele public private din zona care vizeza dezvoltarea turistică în zonă și servesc interelor membrilor Asociației.

- sprijină și facilitează legăturile între membrii organizatiei, precum și între aceștia și reprezentantii autoritatilor publice, pentru rezolvarea problemelor privind evidența contabilă, impozitarea, problemele sociale, aplicarea legislatiei, promovarea turistica etc.

- organizează stagii și seminarii de perfectionare profesională a membrilor săi în țară și în străinătate;

- asigură editarea, tipărirea și distribuirea de materiale de promovare turistică, publicațiilor de specialitate, a lucrărilor de sinteză, a studiilor documentare etc. din domeniul său de activitate.

- organizarea și/sau participarea la târguri, expoziții, conferințe în țară și în străinătate

- sprijină membrii în realizarea tuturor obiectivelor mentionate in prezentul Statut, precum si a celor prevazute de actele normative in vigoare, fără sa se implice in politica comercială a membrilor săi.